mecha conceptual art show
SHIMOYANAGIDA Kae, MASAKI Mioko,TAKAYANAGI Akiko,
KAWAHIGASHI Aki, MURATA Ayumi, YOSHIDA Namiko

Sep.4 Tue., 2001-Sep.16 Sun., 2001
Room .

£BACK