ART / TIME / MUSIC

Yasuko YUI
Peter GAHN
Robert DARROLL
Takashi SASAOKA


Nov.19 tue.-Dec.1 sun., 2002

Takashi SASAOKA
2002,Kyoto
Robert DARROLL "NOEMATA No.2"
Computer animation/ Video

Room A
Room B

SASAOKA Takashi
+ YUI Yasuko

"Reflex 2002"
Room C

Robert DARROLL

"Moe's fields"
"Noemata No.1"
"Noemata No.2" @@Room , ,

BACK