Under Trial

Jun.9 Wed. - Jun.20 Sun., 2004

Young 7 artists under trial

NANNO Yoshie, HANABUSA Yu, YAMAUCHI Makiko,
FUKA Koji, MURO Chigusa, HARA Yu, Masujo

NANNO Yoshie

Jun.11

Jun.18

HANABUSA Yu

YAMAUCHI Makiko

FUKA Koji

MURO Chigusa

HARA Yu

MasujoRoom


@@BACK