mind

SHINDO Noriko, TSUJI Akiko

Jun.22 Tue. - Jun.27 Sun., 2004

shindo noriko, tsuji akiko
@
Video animation installation

Room


@@BACK