Pilot Plant
-Artists in CAS, Osaka-based NPO institution for art-
INAGAKI Tomoko
OOTA Takamitsu
SASAOKA Takashi
SAWANOBORI Kyoko
SHIBATA Yuri
TSUKAMOTO Yasuko
TOYOSHIMA Yasuko
MIYANAGA Aiko
YAMAMOTO Kaori

Opening times :
11am -7pm (on the closing day: -5pm)

http://pilotplant.net


INAGAKI Tomoko
OTA Takamitsu
SASAOKA Takashi

SAWANOBORI Kyoko

SHIBATA Yuri
TSUKAMOTO Yasuko
TOYOSHIMA Yasuko
MIYANAGA Aiko
YAMAMOTO Kaori