Cultural movement Commemoration of Hidetaro TSUCHIOKA

13th INTERNATIONAL
TANNAN ART FESTIVAL 2005

   "Paper & Contemporary art at Asia"
...Takefu, Fukui, Osaka
Jun.25 Sat. - Jul.3 Sun., 2005
Opening Hours : 11am -7pm (on the closing day: -5pm)

entrance fee: free

Produced by Tannan Art Festival Comittee
Co-Produced by Fukui City Museum, LADS Gallery

supported by CASO, The Sumitomo Warehouce, Takefu City, Takefu City Board of education,
Consulate-General of the Republic of Korea in Nagoya, Sabae Contemporary art center,
Fukui shimbun, NHK Fukui Broadcast station, Fukui Broadcasting Company, Fukui Television,
FM Fukui, Tannan Cable TV


CASO Space ,,,,, and LADS Gallery (Chuo-ku, Osaka)


HAN,young-Sup "Relation 5005"
Korean paper, 130cm x 320cm

KUZE Kenji "trace series 05-18"
ceramic, 31.5cm x 27cm x 65.5cm

HATTA Yutaka "Nagare(Flow) 04-22"
pulp of kozo(mulberry bark), 130cm x 162cm  Room A

  Works of HATTA Yutaka


Artists:
 AIKAWA Ryouhei, AOYAGI Hitomi, ASAKURA Shunsuke, ASANO Koichi, LEE Geun-Soo, ISHIDA Gen, INNAMI Yuko,
 UEDA Kenji, UEYAMA Masayuki, OTA Hiroko, ONDA Akiko, KATO Shizuko, KAWAI Mikako, KIM Jung-Ju, KIM Kung-Han,
 KUZE Kenji, KO Gyoung-Il, KOBAYASHI Norio, SAKAMOTO Koen, SAKAMOTO Midori, SAKAMOTO Minae, SASAKI Masao,
 SARUSAWA Keiko, SHIMAKAWA Yasuhiro, Kerstin SVANBERG, Gillian D. ROBINSON, SEO Sang-Ho, JIN Young-Sup,
 SUGINO Mari, TAKAHASHI Ayumi, TAKURA Takashi, TATEMATSU Fumiko, TANIGUCHI Yasuo, CHO Duk-Ho, TSUBAKISAKI Kazuo,
 TONOISO Hidetsugu, TOMOI Takayuki, TOMODA Taeko, Doron ELIA, NAKAJIMA Kiyoshi, NAKATSUJI Taeko, NAM Young-Hie,
 NISHIUCHI Sugie, NISHIMURA Kenzo, NEZU Taichi, HASEGAWA Setsuko, HATTA Yutaka, HAN Young-Sup, FUKUOKA Fukushi,
 FUJII Hajime, HOTTA Noriko, HORIO Sadaharu, Marleen van den BERGH, MURAKAMI Yoshiichi, YAMAGUCHI Noriko,
 YAMASHITA Fusae, YAMAMOTO Michiyo, YUASA Keiko, YOSHII Hidefumi, YOSHIDA Fukuichi, YOSHIMURA Mie, YOSHIMOTO Satoe,
 LEE Woo-Bock, Lisa M. STYBOR, YOO Jung-Ja, Regev REVIVA

Installation View

Room A

Room B

Room Y

Room C

Room D

Room X HATTA Yutaka room