Independent CASO exhibition 2005


Period 1: Jul.6 Wed. - Jul.17 Sun., 2005

OKAMOTO Sachie, SUZUKI Nozomu, AKAMINE Chitose,TOMINAGA Taishi,
KAJITA Shinsuke, MIMURA Wataru, NISHIMURA Nonki, SEO Natsuko,
BUONE, KANEHISA Yuichi, MATSUSHIMA Tasuku, SAKASHITA EmiPeriod 2: Jul.20 Wed - Jul.31 Sun., 2005

EDEL, NOGUCHI Risa, KIKUCHI Takuji, Paul KOHL,
NAKASHIMA Toshifumi, OKAMOTO Yuichi/NAGASHIMA Chihiro/MORITA Naoko,
TATSUMI Yoshitaka, OKAMOTO Motoko, ISHIDA Kiyoko,
WATANABE Fumiko, SHIMIZU Asari/NAMIE Noriko
INVITED ARTIST EXHIBITION:

MOCHIDA Sosho

Jul.6(Wed) - Jul.31(sun) 2005

Opening times : 11am -7pm
(on the closing day: -5pm)
closed on Jul.18,19

CASO Space

MOCHIDA Sosho Solo Exhibition
installation viewPeriod 1: Jul.6 Wed. - Jul.17 Sun.


OKAMOTO SachieSUZUKI Nozomu


AKAMINE Chitose


TOMINAGA TaishiKAJITA Shinsuke


MIMURA Wataru


NISHIMURA Nonki


SEO Natsuko
BUONE


KANEHISA Yuichi


MATSUSHIMA Tasuku


SAKASHITA Emi
Period 2: Jul.20 Wed. - Jul.31 Sun.EDELNOGUCHI Risa


KIKUCHI Takuji
OKAMOTO Motoko

Paul KOHL


NAKASHIMA Toshifumi


OKAMOTO Yuichi


NAGASHIMA Chihiro


MORITA Naoko


TATSUMI YoshitakaISHIDA Kiyoko


WATANABE Fumiko


SHIMIZU AsariNAMIE Noriko

Room
>>Independent CASO 2002
>>Independent CASO 2003
>>Independent CASO 2004


@@BACK